Úrnapja, a mi Urunk Jézus Krisztus szent testének
és vérének ünnepe

Pünkösd után a 2. csütörtök, Úrnapjának eredeti helye. Logikus is ez, hiszen az ünnep kapcsolatban van Nagycsütörtökkel. Ekkor történt az Oltáriszentség alapítása, ám a Nagyhéten a sok gazdag ünnep közt megoszló figyelem nem teszi lehetővé azt a fajta teljes odaadást, melyet az Eucharisztia iránti szeretet gyújt az ember szívében.

Ezért az Egyház a húsvéti idő után külön is hálát ad ezért a csodálatos ajándékért. Mi egy régebbi áthelyezés miatt nem csütörtökön, hanem az azt követő vasárnap ünnepeljük.

Az ünnep keletkezése a XII. századra megy vissza, amikor többfajta eretnekség is rombolta a hit alapjait, de közben egyre jobban fellendült az Eucharisztia kultusz. Ennek egyik gyümölcseként 1200 körül Párizsban bevezették az Úrfelmutatást a szentmisében. Ezek után Krisztus egy ágostonrendi apácának, Szent Juliannának magán kinyilatkoztatásban adta tudtul kérését, miszerint az Eucharisztia titkát külön egyházi ünneppel is ünnepeljék. Ez ügyben IV. Orbán pápa eleinte habozott, ám egy csoda, meggyőzte őt. A pápa ezek után megbízta Aquinói Szent Tamást, korának legnagyobb domonkos tudósát, hogy alkossa meg az ünnep zsolozsmájának és miséjének szövegeit. Ennek ő örömmel eleget is tett, majd a pápa elrendelte az ünnepet, 1264-ben. A mai napig is, ezeket, a szép szövegeket halljuk az Úrnap-i liturgiában.

Úrnapi körmenetről, először 1279 tájékáról van adatunk

Az ünnep nevéhez adalékként még megemlíthető, hogy júl. 1-én volt az ún. Jézus Vére ünnep, melyet a II. Vat. Zsinat Úrnapjához csatolt, így lett az ünnep teljes neve: Krisztus szent testének és vérének ünnepe.

Ez a történet szép példája annak, hogy milyen csodálatosan alakítja a Szentlélek Isten ünnepeinket, mi mindent felhasznál annak érdekében, hogy teljes és valóban Istentől jövő legyen a liturgia.

Ám ehhez a mi hozzájárulásainkat is kéri, amire szép ünneplésünk a válasz.

Idén június 19-én volt Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe, azaz Úrnapja. Az ünnepi  szentmise 10 órakor kezdődött, majd ezt követően került sor az úrnapi körmenetre a templom körül. A szentmisén részt vett dr. Vincze Krisztián görögkatolikus pap is, illetve a görögkatolikus hívek.

Köszönjük a híveknek az előkészítésben nyújtott sok segítséget és különösen köszönjük a Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának,  a Karitász tatai csoportjának, Neszmély és Dunaalmás egyházközségeinknek és a Ferences Világi Rendnek a gyönyörűen feldíszített oltárokat és sátrakat!

Isten áldja meg Mindnyájukat!