Eucharisztikus Élet Mozgalom helyi közössége

A Tatai Szent Imre Plébániával 2019. január hónapban csatlakoztunk az Eucharisztikus Élet
Mozgalomhoz. A Központi Oltáregyesület által kezdeményezett, és Erdő Péter bíboros úr
támogatását is élvező Eucharisztikus Élet Mozgalom (EÉM) azért született, hogy felmutassa,
miként kapcsolódnak egy vérkeringésbe mindazok, akik elköteleződnek arra, hogy az
eucharisztikus életet magukban elmélyítsék, mert meggyőződésük, hogy életük forrása az
Eucharisztia. Az Eucharisztikus Élet Mozgalom lelkiségének alappillérei: imádság, felajánlás,
apostolkodás. Az imádság: A mozgalomhoz csatlakozók elkötelezik magukat arra, hogy
rendszeres szentségi életet élnek, naponta imádkoznak és havonta egy óra vagy kétszer fél
óra szentséglátogatást végeznek, és egy kijelölt másik tagért közbenjárnak. A felajánlás: A
mozgalom tagjai konkrét módon felajánlják egész valójukat, emberi képességeiket, erejüket
az Isten és az embertársaik szolgálatára. Az apostoli küldetés: A mozgalom tagjai készek arra,
hogy saját lehetőségeik és életállapotuk szerint másokkal is megosszák az Eucharisztiából
fakadó kegyelmeket, különösen figyelve a testi-lelki hiányt szenvedőkre, gyerekekre,
öregekre, betegekre.
Templomunkban többféle módon kapcsolódhatunk be a Szentségimádásba.  Minden
hétköznap a szentmisék előtt fél órával csendes szentségimádás van. Több mint egy éve,
hogy a csütörtökönként megtartott plébániai lelkigyakorlatok bevezető elmélkedése és az
azt követő rövid egyéni elmélkedés az Oltáriszentség előtt történik. Több lelki gyakorlat
témája is a szentségimádás gyakorlatának elmélyítése volt. 2018 szeptember óta a Máriás
Papi Mozgalom szervezésében minden szombaton az esti szentmise után cenákulumot
tartunk, szintén a kitett Oltáriszentség előtt imádkozunk. Eddig három alkalommal
csatlakoztunk a Világméretű Szentségimádáshoz, alkalmanként kb. 50-60 fővel, vezetett
szentségimádással.
Használjuk ki ezeket a lehetőségeket az Úrral való találkozásra!
A helyi EÉM célja a szentségimádási alkalmak további erősítése, hogy minél többen egy
szívvel és egy lélekkel legyünk együtt az Úr előtt, aki életet ad nekünk: aki az Életet adja
nekünk. Hiszen Ő, minden pillanatban, azért jön el hozzánk, hogy „Életünk legyen és
bőségben legyen.”
Az EÉM helyi közössége minden hónapban imaszándékot fogalmaz meg és kéri az
egyházközség híveit, hogy együtt imádkozzanak e szándékra.
Az EÉM-ről több információ itt található:
http://www.oltaregyesulet.hu/eucharisztikus_elet_mozgalom
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeiről bővebb információ itt található:
https://www.iec2020.hu/hu/esemeny

Pauerné Csaba Judit

Az Eucharisztikus Élet Mozgalom helyi közösségének augusztus havi imaszándéka

Az Eucharisztikus Élet Mozgalom helyi közösségének augusztusi imaszándéka, hogy "
"Szűz Máriával, az ő igenjével és alázatával járhassuk a hit zarándokútját, hogy
majd egykor mi is örökre Krisztussal együtt lehessünk.."
„Úr Jézus, aki a Te szolgád Kanter Károly szívét eucharisztikus szereteted tüzével lángra
gyújtottad, add meg nekünk is azokat a kegyelmeket, amelyek a Te szolgádat Kanter
Károlyt eucharisztikus jelenléted apostolává avatták.
Jézus eucharisztikus Szíve, hálát adunk Neked szereteted azon kincseiért, amelyekkel a
Te szolgád Kanter Károly lelkét elárasztottad, megtöltve azt lángoló hittel szereteted
Szentsége iránt és fáradhatatlan buzgalommal a lelkek megmentésére; alázattal kérünk
Téged, dicsőítsd meg szolgádat, engedd, hogy hathatós közbenjárónk legyen és
számunkra is elnyerje az Eucharisztia lángoló szeretetének kegyelmét. Ámen"