Októberfeszt a tatai kapucinus templomban

„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.”

Ősz … mindannyian jártunk már őszi erdőben. A látvány szavakkal szinte leírhatatlan. A falevelek színjátéka, hullásuk csendes nesze, a nagy, színes avarszőnyeg fanyar, fűszeres illata, a napsugár erőt vesztett szelíd simogatása … szemet, lelket gyönyörködtető látvány. Az ősz köré sajátságos érzésvilág társul, csak az tudja igazán, aki már „kiült a dombtetőre, s onnan nézett szerte szét”, ahogy Petőfi Sándor mondja. S hogy mi okból szeretem? Mi tataiak nemcsak az előbbiek miatt, hanem azért is, mert templomunkban, a tatai kapucinus templomban Kovács Cs. Albert plébános atya kezdeményezésére immár ötödik alkalommal, sajátságos Októberfeszttel ünnepeljük októbert, a Szűzanya, a rózsafüzér hónapját. Az Októberfeszt azt jelenti, hogy ebben a hónapban minden hétköznap esti szentmisét más-más atya tart és a Boldogságos Szűzanyáról, égi Édesanyánkról tanítanak bennünket.
Varga Gábor káplán atya meghívására idén huszonhárom pap tartott szentmisét a templomunkban. Az elhangzott prédikációk ugyanolyan színesek, illatosak és gyönyörű fénnyel telítettek voltak, mint ősszel az erdő, de ugyanúgy lefesthetetlen, saját szavakkal visszaadhatatlan. Mégis teszünk egy próbát, hogy a tanításuk felidézésével a kedves olvasó elé varázsoljuk a Szűzanya színeit, hangját, illatát, hangtalanságát, lelkét, tekintetét, szeretetét, könnyeit, mosolyát, ölét, fájdalmát, köpenyét, erejét, kötényét, közbenjárását, drága szívét, szépségét, gyönyörűségét. Leírjuk a leírhatatlant, ahogy az atyák is elénk tárták az elmondhatatlant. Következzenek a tatai Októberfeszt színes levéldarabkái.
Dr. Pápai Lajos ny. megyéspüspök – A titkok szemlélésével a Rózsafüzér imádkozása a mi valóságos teológiai kurzusunk lesz. Köszönjük meg Istennek a hit drága ajándékát, köszönjük meg az Egyházat, a hitoktatást, amivel felkészítettek minket és kérjük a Szűzanyának, a Rózsafüzér Királynőjének a közbenjárását, hogy eljussunk a felnőtt hitre és örömmel tegyünk róla tanúságot a világban. Winkler Zsolt öttevényi esperesplébános – Minél többet vagyunk valakivel, annál inkább hasonlítunk rá. Így hat ránk a Szűzanya is. Minél többet vagyunk vele, annál jobban megy, egyre szívesebben imádkozunk. Annál hatékonyabb az imánk, minél több erőfeszítést teszünk érte. Barkó G. Ágoston OSB bencés szerzetespap – A rózsafüzér titkait „le kell fordítani” a jelen helyzeteinkre, a mi eseményeinket kell Jézus eseményeihez vinni, oda bele a rózsafüzér titkainak szemlélésébe. Kovács Pál sopronhorpácsi plébános – Nincs különbség a Szent Szűz és a keresztények reménye között. Mindannyian az Eucharisztiából kapjuk az erőt, a reményt ahhoz, hogy ami Máriában megtörtént (hogy testével és lelkével Isten fölvette a mennybe és megdicsőítette), az velünk is meg fog történni. Mindig, amikor az Egyház Eucharisztiát ünnepel, nemcsak Jézus van jelen, hanem a boldogságos Szűz is idejön. Dékány Á. Sixtus O.Cist em. zirci apát – Egy meghívásra az ember igent mond, vagy nemet. Mária az ő meghívásakor igent mond, vagyis elfogad az Isten részéről. Nem tudja hogyan és miként fog mindez kibontakozni. Elfogadja az Istent magát. A meghívásra válaszként mit adhatott Mária? Önmagát. Ezt kell megtanulnunk tőle. Kapui Jenő c. kanonok, mosoni esperesplébános – Szent István király az ország Szűzanyának való felajánlásával tudta biztosítani nekünk, magyaroknak a jövőt. Imádkozzunk gyakran egyénileg és közösségileg is magyarságunk lelki megújulásáért. Szűzanyánk hite, szeretete, Krisztussal való tökéletes egysége legyen példakép számunkra. Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, győr-szigeti- és újvárosi plébános – Jónás ügyefogyott, botcsinálta, megalázott próféta, akinek meg kell győzni az egész világot Isten megváltó tervéről. Tegyük nyilvánvalóvá életünkkel, hogy ezt a körülöttünk lévő pogány világot is szereti az Isten, mert ő alkotta őket is és velünk együtt nem elítélni akarja, hanem hogy bűnbánatot tartson és éljen. Győri Imre székesegyházi kanonok, győr-gyárvárosi plébániai kormányzó – A nagy Mária jelenésekben és az egyéni kinyilatkoztatásokban a Szűzanya arra tanít minket, hogy imádkozzuk a rózsafüzért. Ne csupán betanult szöveg ismétlése legyen, hanem ennek az imának a gondolatmenetét, igazi lelki tanítását próbáljuk elsajátítani. Ekkor talán lelkünk az Istennel valódi beszélgetésbe kezd. Benkó Attila győri kórházlelkész – Mária örömének és fájdalmának – melyeknek csúcspontját a Golgotán éri el – ugyanaz a forrása, Jézus Krisztus. Mária a fájdalom idején is egészséges ember tudott maradni, nem betegedett meg, nem lett idegbeteg, nem került a pszichiátriára. Mi kell ehhez? Hogy ne maradjon egyedül. Jézus, mint jó atya, rábízza Máriát Jánosra. Mária belekapaszkodik a tanítványba, gondozza bánatát, szembenéz fájdalmával és tud tovább élni egészségesen. Mária megtanít bennünket is veszteségünkben, fájdalmunkban, gyászunkban, hogy hogyan fogjuk meg a kezét, aki elvezet bennünket Fiához és Fián keresztül az Istenhez. Engedjük át Máriának életünket. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök – Nyitott szívű emberek közül a legelső, a legnagyobb, maga a Szűzanya. Isten évszázadokon át kopogtatott az emberiség kapuján. Várta, hogy lesz valaki, aki majd ajtót nyit neki. Mária volt a nyitott kapu, amelyen keresztül Isten beléphetett a világba. Mária hatalmas igen volt Istennek. Akkor tiszteltjük hitelesen a Szűzanyát, ha mi is, úgy, mint ő, igent mondunk az Istenre. Juhos Imre lébényi plébános – „Anyám, ha egyszer végre visszatérek, és ott maradok mindörökre nálad. Ha ráborulok régi küszöbünkre s megcsókolom az áldott, ősi fákat és fáradottan, könnyesen remegve nézek szemedbe.” Várj akkor engem, mert jövök egy este. (Kosztolányi Dezső) Azon az estén nekünk is imádsággá váltak e sorok, amikor plébános atya szentbeszédében az egész evangéliumot átfogva átölelte, szemlélte és köszöntötte a boldogságos Szűz Máriát, égi Édesanyánkat. Radó Tamás pápai prelátus, kapuvári plébános – A Megváltás Madonnája ikont hozta el nekünk, a szentbeszéd e kép köré épített képmeditáció volt. Saját korunk, életünk hétköznapi vértanúságait mutatta be. Álljunk oda a boldogságos Szűzanya mellé, kérjük az ő oltalmát, hogy mi is részesüljünk a megváltás kegyelmében. Sankó Szabolcs deáki segédlelkész – Márián keresztül adjuk a szívünket, életünk minden percét Krisztusnak. Boldvai Bertalan O.Prem csornai premontrei perjel – Több történeten keresztül azt mutatta be perjel atya, hogy ami igazán fontos az életünkben az az imádság, az Istennel való kapcsolat, a ráhagyatkozás és a hit. Henczel Szabolcs szanyi plébános püspöki iskolabiztos, – Minden élethivatásnak az az alapja, hogy megtanuljunk igazul élni az életben. A boldogságos Szűzanya igazsága azáltal vált érvénnyé és nekünk követhetővé, hogy oda tudta adni az igenjében az álmait, a vágyait, csak azért, hogy ő egészen a gyermekéé, Jézusé legyen. Erre hív bennünket a Szűzanya, hogy ne csak a satnyát adjuk oda az életünkből – amit amúgy is könnyen odaadunk – hanem próbáljuk meg azt odaadni, ami életutunkban érték és fontos. Magyaros László kisbéri plébániai kormányzó – Szűz Máriának különös helyzetei vannak, amikor megjelenik az embereknek. Helyek, idők, módok különbözőek, de a lényeg ugyanaz: Mária az ő jelenéseivel a szentségi Jézusra emeli tekintetünket. Hogy tudjunk imádkozni a bűnösökért, a bűnösök megtéréséért. Nekünk, magyaroknak ez különösen is feladatunk. Sárai-Szabó T. Kelemen OSB a győri Szent Mór Bencés Perjelség perjele – A bencés regula kapustestvérről szóló fejezetét elmélkedte át. Mindannyian kapusok vagyunk, ott állunk a világ és az Isten országának határán. Istenfélelemből fakadó szelídséggel tegyünk jót. Horváth B. János O.Prem csornai premontrei szerzetespap, újmisés – Szűzanya emberfeletti erővel hordozta a legsúlyosabb fájdalmakat. Mutatja, hogy nincs akkora teher az Istentől, amit ne tudnánk elviselni, hogy nincs az a kísértés, amely ténylegesen ellenállhatatlan lenne. Mert amikor úgy érezzük, hogy elbukunk a kísértések elleni harcban, még mindig van a kezünkben egy fegyver, mégpedig a legerősebb fegyverünk, az imára kulcsolt kéz. Végerbauer Richárd a Vatikáni Nagykövetség magyar titkára – Hogyan leszünk még jobban Istenben? Szemléljük Máriát, aki Jézusra mutat, közbenjár mindenkiért, aki kéri őt. Szemléljük Máriát, aki a legnagyobb missziós tanítvány, aki a mai napig evangelizál minket és Jézus útjára hív és azt mutatja. Mária ma is tanítja és magyarázza fia életét azoknak, akik kérik őt: Üdvözlégy Mária, Isten anyja, imádkozz értem bűnösért. Dr. Egresits Ferenc pápai prelátus, győr-bácsai plébános – Ha a boldogságos Szűzanya adottságát szeretnénk apostoli módon megvalósítani, akkor nem tehetünk mást, mint Krisztus szolgálatába állni. Isten akaratának megvalósításán munkálkodni mindennapi életünkben. Elsősorban úgy, hogy kifejezzük az igenünket, majd pedig vállaljuk életünkben a megváltás keresztjét. Majd ezután mindent átalakítva az utolsó vacsora termében találjuk magunkat. Ahol új élet kezdődik számunkra. Bognár István Brenner János Hittudományi Főiskola spirituálisa – A Magnificat valóságos ének, hálaének, amikor is Mária eldalolja az Úrnak végtelen örömét és háláját. Már Mária fogantatásával megkezdődik az üdvösségnek, az örömhírnek a hajnalhasadása és ez a Magnificatban éri el tetőpontját, amikor a két kicsi magzat valami titokzatos módon találkozik és négy emberi személynek a boldogsága adódik itt össze. Örvendezzünk az Úrban szüntelen. A mi egész szívünk és életünk dalolja Szűz Mária hálaénekét. Holpár I. Balázs mosoni segédlelkész – Mária hite egész élete során felfelé ível. Rögtön igent mond, nem kér türelmi időt. Kimondja szívéből az igent és az igen olyan kalandra viszi őt, amelyben egyszerre ura és fia lesz a megváltó Isten. „Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt kéred, nem fogsz kétségbeesni; ha rágondolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni, ha ő védelmez, nincs mitől félned; ha ő vezet, nem fogsz elfáradni; ha ő kegyes hozzád, célba érsz.” (Szent Bernát) Németh László általános püspöki helynök – Szűz Mária Egyházunk édesanyja. Az ő szeplőtelen szíve ajánlotta a beteg XIII. század gyógyító imájaként a rózsafüzért, a hitetlen XIX. században Lourdes-ban, majd a vérszagú XX. században Fatimában megismételte ezt. Amikor a rózsafüzért imádkozzuk, Szűz Mária szívét lapozgatjuk, abba tekintünk bele.
Ezen a gyönyörű őszi avarszőnyegen lépdelhettünk egész októberben a tatai kapucinus templomban. Szívünket, lelkünket átjárta, megtisztította és bevilágította a Szűzanya fénye, mosolya, ölelése és az ő szent fiának, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak jósága és békéje. Hálásan köszönjük Gábor atyának, hogy nemcsak megszervezte ezt a gyönyörű hónapot és meghívta az atyákat, hanem minden szentmise elején kedves történetekkel el is mesélte, hogy milyen szálak fűzik őt hozzájuk, ezzel mindnyájunkhoz közelebb hozva őket. E mellett az Októberfeszt első gyümölcsét is leszüretelhettünk, ugyanis október 23-án, Sárai-Szabó T. Kelemen OSB perjel ünnepélyes közreműködésével megalakult a tatai bencés diákok baráti köre, majd ezt követően 27-én útjára indult a Bencés Szabadegyetem.

Hát, ilyen egy tatai Októberfeszt. Aki kedvet kapott, akit most megszólított a Szűzanya, várjuk nagy szeretettel jövőre. Addig is a szentbeszédek teljes egészében meghallgathatóak a https://tataikapucinus.hu/oktober-a-szuzanya-honapja-2-2/ linken.

-csj-