Albert atya 2023. július 27-30. között szervezte meg egyházközségeink közös lelkigyakorlatát Leányfalun. Témája közösségeink szorosabb együttműködése volt.

A lelkigyakorlaton előadást tartott Both Zoltán atya, Markovics Milán atya, Albert atya és jelenlétével megtisztelt bennünket dr. Veres András megyéspüspök úr is.

A beszámolókat folyamatosan közzétesszük.

A tatai Szent Imre plébániához tartozó nyolc egyházközség közös lelkigyakorlata Leányfalun

2023. július 27-30. között  tartottuk a tatai Szent Imre plébániához tartozó nyolc
egyházközségünk közös lelkigyakorlatát a leányfalui Szent Gellért lelkigyakorlatos házban. E
találkozás apropóját az adta, hogy mind az egész Katolikus Egyházban, mind a Győri Egyházmegyében
elkezdődött a dialógus, a párbeszéd erősítése a megújulás szándékával. A jónál mindig van egy még
jobb, és erre nekünk törekednünk kell egyénileg, de közösségileg is. Ehhez a megújulási folyamathoz,
szándékhoz csatlakozott nyolc egyházközségünk is.
A találkozás létrejötte a Szentlélek csodája volt. Márciusban páran részt vettünk egy
lelkigyakorlaton Leányfalun. Ott jött egy "hirtelen ötlet”, a Szentlélek ihlete, hogy tartsunk
lelkigyakorlatot a nyolc egyházközség számára. A lelkigyakorlatos házban már csak egyetlen egy
szabad időpont volt, mintha erre várt volna. A rövid négy hónap alatt közel harmincan jelentkeztek.
Harminc ember, aki nyitott volt a Szentlélekre. Püspök atyánkat is meghívtuk és ő is igent mondott
nyári szabadsága terhére. A lelkigyakorlatra imakilenceddel készültünk Szent Pál Efezusiaknak írt
leveléből vett részekkel és Ferenc pápa mottójával, mely szerint: „A keresztény hívő alázatos apostol
és nem hiú törtető!” A Szentlélek csodájának betetőzése pedig maga a lelkigyakorlat volt: harminc
nyitott, lelkes ember beszélgetése, egymás meghallgatása.
Fontos a dialógus, párbeszéd egymással, a hét másik egyházközséggel, papjainkkal, a
püspökkel, és nem utolsó sorban Istennel. Csak így, együtt tudunk előbbre jutni.
Először Both Zoltán káplán atya tartott előadást, őt követte Markovics Milán Mór tatai
tábori lelkész, a Tábori Püspökség lelkipásztori helynökének előadása, majd én következtem. Végül,
de nem utolsó sorban Dr. Veres András püspök atyával beszélgettünk három alkalommal is. A
beszélgetések között kiscsoportos majd plenáris megosztás volt. Reggelente a templomban
imádkoztunk közösen, és minden nap természetesen volt szentmisénk is. Püspök atyánkat is
beleértve nyitott, őszinte, felszabadult légkörben beszélgettünk, osztottuk meg gondolatainkat.
Ebben segítettek bennünket a lelkigyakorlatos ház vezetője, munkatársai, és a ház optimális
körülményei.
Úgy érezhettük magunkat ezen a négy napos lelkigyakorlaton, megosztáson, mint az
apostolok a Tábor hegyén, a színeváltozás alkalmával: „Uram, jó nekünk itt lenni!” De ahogy az
apostoloknak, úgy nekünk is haza kellett térnünk. Itt, a nyolc egyházközségünkben kell elkezdenünk,
folytatnunk a dialógust, a párbeszédet, a megújulást. Ehhez keresünk további társakat! Jövőre pedig
újból szeretnénk elmenni Leányfalura egy hasonló megosztásra, dialógusra. Az időpont: 2024. július
11-14. Várjuk a jelentkezéseket!
„Add, Uram, hogy gyökeret verjünk a szeretetben, növekedjünk a közösségben, az összetartozásban,
hogy akaratod szerint történjék az életünkben minden!” (részlet: Döbrentei Ildikó Egység c. imájából)

Kovács Csaba Albert plébános

Én végig fokozott figyelemmel kísértem a történéseket már csak az okból kifolyólag is,
hogy kötelességemnek éreztem az oldalainkat figyelemmel kísérő otthoniak
tájékoztatását. Tibor nagy szorgalommal küldte át számomra akár naponta kétszer is az
aktuális fotókat, melyek szükségesek voltak bejegyzéseim illusztrálására. Tettem ezt egy
belső késztetésből, bár néha gondot okozott WiFi-s hely bevadászása, de csak sikerült
kicselezni úgy, hogy előre megírtam, lementettem a bejegyzést és amikor megfelelő jelet
találtam, azon mód fellőttem a hálóra. Ez volt a dolog technikai része ami ugyan
lényegtelen is lehetne, de nekem nagyon fontos volt.
Bevallom őszintén, mi a nejemmel először voltunk ilyen jellegű lelkigyakorlaton, eddig
egy, vagy több napos lelkigyakorlatokon vettünk részt, de ez a bentlakásos formula
egészen más volt. Az otthoni gondokat elfeledtük, itt tényleg csak a hitéleti munka
töltötte ki napjainkat. Igen, én munkának is nevezem, hisz a felvetett témákon dolgozni
kellett, nem volt helye a parttalan vitáknak, mert a rendelkezésre álló idő alatt fel kellett
dolgozni témákat, elemezni és megoldási javaslatokat tenni, majd mindezt a csoport
vezetőjének a teljes közösség előtt ismertetni. Ügyes megoldás volt a csoportok tagjainak
véletlenszerű összeállítása minden egyes alkalommal, így az aktuális „vezetők” sem
tudtak betokozódni, bár érdekes módon több alkalommal is előfordult, hogy azonos
személyek kerültek eltérő a csoportok vezetői helyére.
A lelkigyakorlat során sok érdekes információhoz jutottunk Szuly Laci jóvoltából régebbi
katolikus énekekről, sőt a közreadott kis füzetből számos szép éneket is megtanultunk,
melyek kiegészültek a Hozsanna imakönyv kevésbé ismert énekeinek megtanulásával.
Minden napra jutott egy-egy vendég előadó, aki a maga egyéni stílusával, sajátos téma
választásával biztosította a résztvevők figyelmének folyamatos fenntartását. A négy nap
fénypontja természetesen Püspök atya megérkezése és a velünk való együttléte volt.
Nagy tisztelettel és várakozással tekintettünk a látogatás elé, de nagyon kellemesen
csalódtunk, hisz személyében egy közvetlen, ám tiszteletet parancsoló személyiséget
ismerhettünk meg. Együtt lakott, együtt étkezett velünk és érdeklődéssel hallgatta
felvetéseinket, higgadtan, okosan, nem egyszer humorosan válaszolt kérdéseinkre. Mivel
tudta milyen körhöz tartozunk, több olyan információt is megosztott velünk, melyek
specifikusan a mi munkákkal kapcsolatosak. Én személy szerint úgy éreztem, hogy
nagyon is érdekelték Püspök urat az általunk elmondottak, hisz ritka alkalom számára is,
a legkisebb közösségek, az egyházközségek életébe ily módon történő betekintés
lehetősége. A kötetlen esti, majd reggeli beszélgetés során számtalan téma került még
szóba, mely után igazi felüdülés volt a Püspöki szentmisén történő részvétel.
Rendkívül tartalmas volt ez az együtt eltöltött négy nap, hisz a 8 egyházközség jelen levő
tagjai személyesen megismerhették egymást, kicserélhettük gondolatainkat.
megosztottuk gondolatainkat, gondjainkat egymással. Remélem, ez egy folyamat kezdete
és a jövőben még többen élünk ezzel a kiváló lehetőséggel.
Bélai Lajos PTT alelnök Neszmély